سفارت و نمایندگی افغانستان براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، به یاد بود شهدای حملات مورخ 10 جنوری 2017 درافغانستان، کتاب تعزیت باز کرد

سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ژنیو- سویس، بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر دو روز عزای ملی  به احترام  یادبود شهدای حملات مورخ 10 جنوری 2017 در کابل، قندهار و هلمند، به روز های سه شنبه و چهار شنبه مورخ 17 - 18 جنوری کتاب تعزیت باز نمود. سفرأ، دیپلومات های مقیم در ژنیو، سازمان ملل متحد و کادر های افغانی شاغل در سازمان های بین المللی مقیم ژنیو همدردی و همسویی خویش را پیرامون واقعات تروریستی مذکور با مردم افغانستان و وزارت امور خارجه ج.ا.ا ابراز نمودند.

تلفات ملکی در افغانستان از سبب حملات انتحاری، فعالیت های تروریستی و ناامنی ها قابل ملاحظه بوده و ملت افغانستان به شمول نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریزم قربانی های هنگفت می پردازند. انعکاس و درک این مساله در سطح بین المللی مهم بوده، در تلاش های جهانی در مبارزه با تروریزم موثر خواهد بود.