فراغت اشتراک کنندگان برنامه آموزش عملی سازمان تجارت جهانی

سکرتریت سازمان تجارت جهانی برنامه ی را به مناسبت فراغت اشتراک کنندگان برنامه آموزش عملی ده ماهه آن سازمان (Internship) به تاریخ 6 دسامبر 2016 در مقر سازمان تجارت جهانی در ژنیو برگزار کرد. این برنامه به هدف ارتقای ظرفیت مسئولین امور تجارت کشور های عضو و ناظر راه اندازی گردیده و از جانب کشور هالند تمویل گردید. در این برنامه آقای بریمل جریان کارمند وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک و دیپلوم فراغت بدست آورد.

در این برنامه سکرتر جنرال سازمان تجارت جهانی آقای Roberto Azwverdo، اشتراک و در مورد اهمیت برنامه مذکور برای کشور های عضو و ناظر آن سازمان سخنرانی کرد. از جانب این نمایندگی جناب دوکتور ثریا دلیل سفیر و نماینده دایمی افغانستان، محترم لطیفه ولی رحیمی مستشار و محترم احمد هلال اتمر سکرتردوم اشتراک ورزیده بودند.

شایان تذکر می باشد که تدویر چنین برنامه ها در ارتقاء ظرفیت مسلکی مسئولین تجارت کشور به خصوص در مورد مقررات و قوانین سازمان تجارت جهانی، تعاملات و مذاکرات تجارتی بین کشور های عضو موثر بوده و قابلیت جمهوری اسلامی افغانستان را بحیث عضو جدید سازمان تجارت جهانی تقویت می نماید.

 

امتیاز تصویر: WTO